Win één van de vijf Konvooikaarten voor Truckstar Festival 2019!

Evenementen

Win één van de vijf Konvooikaarten voor Truckstar Festival 2019!

Deel je truck en maak kans op Konvooikaarten voor Truckstar Festival!


Ze zijn al lang uitverkocht; de felbegeerde konvooikaarten voor Truckstar festival 2019. Ben je niet door de loting gekomen? Geen paniek! Exclusief voor chauffeurs met het blauwe stuurwiel geven we 5 konvooikaarten weg voor het Truckstar Festival op zaterdag 27 en zondag 28 juli op het TT-Circuit Assen. Deze kaarten geven jou samen met je Mercedes-Benz Actros en een vriend of vriendin toegang tot het Truckstar Festival. Je Actros mag het hele weekend langs het circuit staan zodat je het evenement vanuit je cabine meemaakt!

Het enige wat jij hoeft te doen om kans te maken op deze unieke konvooikaarten, is je aan te melden als Driver op RoadStars. Meld je hier aan en ontvang een blauw stuurwiel op je profiel. Als Driver maak je niet alleen kans op exclusieve konvooikaarten maar krijg je ook de mogelijkheid om mee te doen aan andere unieke prijsvragen en evenementen van RoadStars. Als je eenmaal aangemeld bent als Driver, plaats dan een mooie foto van je truck en het verhaal achter deze truck hier en wie weet sta je samen met een vriend of vriendin langs de baan in Assen!

We nemen uiterlijk 19 juli per Postbox contact met je op als je één van de winnaars bent.


Meld u aan om deel te nemen.


ACTIEVOORWAARDEN “RoadStars Konvooikaartenactie”.

ACTIEVOORWAARDEN “RoadStars Konvooikaartenactie”.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de ‘RoadStars Konvooikaartenactie’ georganiseerd door Mercedes-Benz Trucks Nederland BV, gevestigd te Nieuwegein aan de Ravenswade 4 en/of één of meer van de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: “Mercedes-Benz Trucks Nederland”).

Artikel 1 – Algemeen

1. De actie is uitsluitend bedoeld voor truckchauffeurs, die hun werkzaamheden verrichten met een Mercedes-Benz truck en werken voor een in Nederland gevestigd bedrijf. Zij zijn gerechtigd aan de Actie deel te nemen.

2. Om deel te nemen aan de actie dien je geregistreerd te zijn als Driver op https://roadstars.mercedes-benz.com/nl_NL/home.html.

3. Om deel te nemen aan de actie dien je tenminste 18 jaar oud te zijn.

4. Medewerkers van Mercedes-Benz Nederland en door Mercedes-Benz Nederland ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

5. Deelname aan de Actie is gratis.

6. Door deel te nemen aan de Actie ga je akkoord met deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”), zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien je deze Actievoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoekt Mercedes-Benz Trucks Nederland je af te zien van deelname aan de Actie.

7. Mercedes-Benz Trucks Nederland behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling hiervan. Door de Website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, accepteer je de gewijzigde Actievoorwaarden.

Artikel 2 – Gegevens

1. Om mee te doen aan de Actie en hierover met je te kunnen communiceren, kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en/of NAW-gegevens).

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden aan Mercedes-Benz Trucks Nederland verstrekt, met als enige doel de winnaar te kunnen selecteren en contact met je op te kunnen nemen in het kader van deze actie. Indien u de winnaar bent van deze Actie zullen deze ook aan New Skool Media (organisator Truckstar festival)  worden verstrekt, met als enig doel de gewonnen kaarten te kunnen verstrekken. Na afloop van de Actie zullen deze gegevens weer verwijderd worden. MBTNL handelt hierbij in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Voor informatie over het Privacy statement van MBTNL: zie  https://www.mercedes-benz-trucks.com/nl_NL/privacy-statement.popup.html

3. Tijdens deelname aan de Actie kunnen onder andere gegevens van jou of je computer opgeslagen worden door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) je gebruikt. Indien gewenst, kun je de cookies-functie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de Website of je internetbrowser (negatief) beïnvloeden.

4. Persoons- en computergegevens kunnen aan een bepaalde computer of aan een bepaald IP (Internet Protocol) adres worden gekoppeld om het voor jou in de toekomst makkelijker te maken om een vraag te stellen of mee te doen aan een promotionele activiteit. Alleen gegevens die van jouw computer afkomstig zijn, niet zijnde persoonlijke gegevens, zullen worden gebruikt voor de afstemming van de Website op jouw voorkeuren. Alleen indien je daarvoor expliciete toestemming geeft, kan Mercedes-Benz Trucks Nederland jouw persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van promotionele Actie of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins.

5. Mercedes-Benz Trucks Nederland hecht er waarde aan om de privacy van kinderen in het bijzonder te respecteren, en zal daarom ook niet actief de gegevens van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt, verzamelen, doorgeven of verwerken. Mercedes-Benz Trucks Nederland moedigt ook de ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) aan zijn/haar/hun kind(eren) te begeleiden bij het gebruik van internet in het algemeen.

Artikel 3 – Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. De Actie loopt van 10 juli 2019 tot en met 17 juli 2019.

2. Je kunt deelnemen aan de Actie door je in bovengenoemde actieperiode op https://roadstars.mercedes-benz.com/nl_NL/home.html te registreren als deelnemer, een foto te uploaden en de vraag te beantwoorden.

3. Prijswinnaars ontvangen bericht via e-mail. Over de actie kan niet gecorrespondeerd worden met Mercedes-Benz Trucks Nederland.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.

2. Indien je voor deelname aan de Actie wordt gevraagd een Inzending (zoals in artikel 5.1 gedefinieerd) in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze Inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enig(e) (intellectuele eigendoms)recht(en) van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaar je Mercedes-Benz Trucks Nederland voor aanspraken van derden terzake.

3. Mercedes-Benz Trucks Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - :

- de door haar uitgekeerde prijzen;

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

- het onrechtmatig gebruik van de gebruikte systemen door een derde.

Artikel 5 – Auteursrechten, gebruik en medewerking

1. Door middel van het inzenden van foto's, filmpjes, geluidsfragmenten, afbeeldingen, tekeningen, of anderszins (“Inzendingen”) ga je ermee akkoord dat deze Inzendingen vrijelijk gebruikt kunnen worden door Mercedes-Benz Trucks Nederland.

2. Mercedes-Benz Trucks Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Inzendingen van (andere) gebruikers van de Website. Inzender verklaart de Inzendingen die hij of zij instuurt zelf dan wel door of namens haar- of hemzelf te hebben gemaakt. Inzender verklaart uitdrukkelijk de Inzending niet van internet gehaald te hebben. Indien blijkt dat hiervan wel sprake is, behoudt Mercedes-Benz Trucks Nederland zich het recht voor inzender uit te sluiten van deelname aan Actie en aansprakelijk te stellen voor mogelijk door Mercedes-Benz Trucks Nederland dientengevolge geleden schade.

3. Indien je Inzendingen instuurt, uploadt, inspreekt of anderszins een bijdrage aan de Actie levert, wordt van deze Inzending op het moment van inzending automatisch de volledige onbeperkte eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten overgedragen op Mercedes-Benz Trucks Nederland; inclusief persoonlijkheids- en portretrechten. Je kan daardoor geen aanspraken uit hoofde van deze rechten jegens Mercedes-Benz Trucks Nederland doen gelden. Mercedes-Benz Trucks Nederland behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht Inzendingen of bijdragen te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.

4. Je verleent hierbij aan Mercedes-Benz Trucks Nederland het eeuwigdurende onherroepelijk recht om jouw Inzending of bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm en om niet, te gebruiken voor welk medium dan ook. Mercedes-Benz Trucks Nederland is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden en kan dit recht vrijelijk overdragen aan de aan haar gelieerde vennootschappen.

5. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Mercedes-Benz Trucks Nederland hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de betreffende Actie.

6. Mercedes-Benz Trucks Nederland stelt links naar de Website op prijs. Je bent vrij om een hyperlink naar de Website te maken, mits: (i) je Mercedes-Benz Nederland vooraf schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke link; (ii) je alleen een link maakt met de homepage van de Website; (iii) je geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere kennisgevingen op de Website verwijdert of verbergt; (iv) de link geen sponsoring of ondersteuning van jouw site door Mercedes-Benz Trucks Nederland vermeldt of suggereert, en (v) je direct stopt met het aanbieden van links naar de Website na schriftelijke kennisgeving hierover van Mercedes-Benz Trucks Nederland. Je dient echter in de auteursrechtvermelding op de homepage waar je een link wilt maken na te kijken of een van de contentaanbieders niet zijn eigen beleidsmaatregelen heeft met betrekking tot directe links naar content op de Website.

7. Mercedes-Benz Trucks Nederland beschermt de door jou opgegeven of de door Mercedes-Benz Trucks Nederland verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische maatregelen. De Website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere websites bevatten. Mercedes-Benz Trucks Nederland kan niet garanderen dat de beheerders van deze websites, die mogelijk aan derden toebehoren, op hetzelfde niveau privacymaatregelen hebben getroffen.

8. Je hebt het recht om je gegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij Mercedes-Benz Trucks Nederland. Voorts heb je het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kun je uitoefenen door een verzoek te doen aan de Mercedes-Benz Trucks Nederland Klantenservice (zie voor de adresgegevens artikel 9).

Artikel 6 – Rechten Mercedes-Benz Trucks Nederland

1. Mercedes-Benz Trucks Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of enige wettelijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Mercedes-Benz Trucks Nederland hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. Mercedes-Benz Trucks Nederland behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit volgens Mercedes-Benz Trucks Nederland vereisen.

3. Het is niet mogelijk voor Mercedes-Benz trucks Nederland om vooraf alle Inzendingen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw Inzending, behoudt Mercedes-Benz Trucks Nederland zich het recht voor om jouw naam en adres, indien beschikbaar, aan deze derde door te geven.

4. Het materiaal en de informatie op de Website mogen uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mercedes-Benz Trucks Nederland. Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een misdrijf op grond van artikel 31 van de Auteurswet.

5. Het aanbrengen van wijzigingen op de inhoud van de Website, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Mercedes-Benz Trucks Nederland (oftewel ‘hacken’) is uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele schade als gevolg hiervan zal je door Mercedes-Benz Trucks Nederland aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 – Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de Actie, neem dan contact met ons op:

Mercedes-Benz Trucks Nederland B.V.

t.a.v. afd marketingcommunicatie

Ravenswade 4

3439 LD Nieuwegein

Artikel 8 – Diversen

1. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2. Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

20 reacties